Whistleblowing (Oznámení možného protiprávního jednání)

Informace pro oznamovatele
ve vztahu ke společnosti LAUFEN CZ s.r.o. IČ: 257 58 691 se sídlem Praha, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 67623 (dále jen „Společnost“)

 

1. CO JE PŘEDMĚTEM TÉTO INFORMACE?
1.1. Společnost tímto informuje, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), provozuje vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů, kteří prostřednictvím tohoto oznamovacího systému učiní oznámení.
1.2. V této informaci pro oznamovatele (dále jen „Informace“) naleznete základní informace:
 1. o způsobech, jakými mohou osoby činit oznámení,
 2. o příslušné osobě včetně kontaktních údajů,
 3. o právech a povinnostech oznamující osoby, jakož i Společnosti vůči oznamující osobě, a
 4. o pravidlech pro uchovávání záznamů a informací o oznámení.

 

2. KDO MŮŽE OZNÁMENÍ UČINIT?
2.1. Oznámení může učinit (dále jen „oznamovatel“):
 1. současný zaměstnanec Společnosti,
 2. bývalý zaměstnanec Společnosti, který oznamuje možné protiprávní jednání a jehož pracovní poměr ke Společnosti již skončil,
 3. budoucí zaměstnanec Společnosti, jehož pracovní poměr ve Společnosti má teprve vzniknout, jestliže se o možném protiprávním jednání dozvěděl během příjímacího řízení,
 4. dobrovolník vykonávající dobrovolnickou činnost pro Společnost,
 5. placený či neplacený stážista Společnosti,
 6. osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje se Společností,
 7. osoba vykonávající práva spojená s účastí ve Společnosti,
 8. osoba vykonávající funkci člena orgánu Společnosti,
 9. osoba plnící úkoly v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 10. jakákoliv osoba, která pracuje pro zhotovitele, dodavatele, subdodavatele či obdobného smluvního partnera Společnosti.

 

3. CO JE TO OZNÁMENÍ?
3.1. Oznámením se rozumí sdělení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání ve smyslu čl. 4. této Informace, kterého se dopustila / má dopustit Společnost, jakýkoliv zaměstnanec Společnosti, popř. osoba zastupující Společnost nebo vykonávající činnost kontrolního orgánu Společnosti, a o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností ve Společnosti anebo pro Společnost.
3.2. Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání. Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je dále vhodné v oznámení uvést alespoň tyto informace:
 1. identifikace osob podezřelých z protiprávního jednání a všech dalších zúčastněných osob,
 2. podrobný popis protiprávního jednání,
 3. konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z protiprávního jednání,
 4. kontaktní údaj (adresu, e-mailovou adresu apod.), na který lze zaslat potvrzení o přijetí oznámení a vyrozumění o výsledcích posouzení přijatého oznámení; nepřeje-li si oznamovatel, aby mu bylo přijetí oznámení a/nebo vyrozumění o výsledcích posouzení oznámení zasíláno, uvede to výslovně při podání oznámení.
   
3.3. Oznámení by dále mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Nebudou-li tyto informace příslušné osobě Společnosti známy, nelze do okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele, potvrdit oznamovateli přijetí oznámení, ani vůči němu jinak postupovat v souladu s touto Informací, Kodexem a zákonem o ochraně oznamovatelů, ani mu poskytovat ochranu před odvetnými opatřeními Společnosti.

 

4. CO MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM OZNÁMENÍ?
4.1. Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, které:
 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100 000,- Kč,
 3. porušuje pravidla na ochranu oznamovatelů,
 4. porušuje jiný právní předpis České republiky či předpis Evropské unie v oblastech uvedených v čl. 4.2. této Informace.
4.2. Oznámení o protiprávním jednání Společnosti se může týkat zejména následujících oblastí:
 1. daně z příjmů právnických osob,
 2. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 3. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 4. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 5. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin,
 6. zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže,
 7. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 8. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

 

5. KOMU A JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽE BÝT OZNÁMENÍ UČINĚNO?
5.1. Oznámení lze podat kterékoliv z následujících osob (dále jen „Příslušná osoba“):

Miloslav Hambálek
personální manažer
E: oznameni@cz.laufen.com
T: + 420 515 204 258
Adresa: LAUFEN CZ s.r.o. provozovna Znojmo, Průmyslová 14, 670 40 Znojmo
administrativní budova 1. poschodí, kancelář č. 127

 

Michaela Goldmannová
finanční a administrativní manažer
E: oznameni@cz.laufen.com
T: + 420 515 204 748
Adresa: LAUFEN CZ s.r.o. provozovna Znojmo, Průmyslová 14, 670 40 Znojmo
administrativní budova, 2. poschodí, kancelář č. 204

 

Michal Kašpar 
manažer řízení kvality
E: oznameni@cz.laufen.com
T: + 420 400 381 225
Adresa: LAUFEN CZ s.r.o. provozovna Bechyně, Na Libuši 717, 391 65 Bechyně
administrativní budova, 1. poschodí, kancelář č. 28

 

5.2. Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti jako oznámení interní nebo prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti jako oznámení externí (viz čl. 8. této Informace). Nad rámec zákona o ochraně oznamovatelů je oznámení možné učinit rovněž prostřednictvím koncernového oznamovacího systému skupiny ROCA (viz. čl. 9 této Informace).
5.3. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je možné učinit:
 1. osobně po předchozí domluvě v kanceláří Příslušné osoby,
 2. písemně v listinné podobě prostřednictvím zásilky zaslané na korespondenční adresu Příslušné osoby, a to vždy k rukám Příslušné osoby s označením obálky „Oznámení - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“.
 3. prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Příslušné osoby,
 4. prostřednictvím telefonického hovoru na telefonní číslo Příslušné osoby.

 

6. JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA OZNAMOVATELE?
6.1. K učiněným oznámením a případně sděleným identifikačním a kontaktním údajům oznamovatele má přístup pouze Příslušná osoba, která je ve vztahu k nim vázána povinností mlčenlivosti.
6.2. Oznamovatel, který učinil oznámení v dobré víře, že v oznámení uvedené informace jsou pravdivé, je chráněn před odvetnými opatřeními Společnosti souvisejícími s oznámením, resp. se skutečnostmi uvedenými v oznámení.
6.3. Oznamovatel, který v oznámení uvedl vědomě nepravdivé informace či učinil oznámení, aniž měl oprávněný důvod se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, není chráněn. Za předpokladu, že informace uvedené oznamovatelem v oznámení nebo přístup k nim byl získán trestným činem či přestupkem, zůstává odpovědnost oznamovatele za takové jednání nedotčena. Vůči oznamovateli, který vědomě nepravdivým oznámením poškozuje Společnost, její zaměstnance, popř. osoby zastupující Společnost nebo vykonávající činnost kontrolního orgánu Společnosti, je Společnost oprávněna uplatnit veškeré případné nároky plynoucí z příslušných právních předpisů.

 

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Společnost je povinna náležitým způsobem zabezpečovat ochranu osobních údajů oznamovatele, jakož i osobních údajů případných třetích osob uvedených v oznámení. Za tímto účelem Společnost zavedla následující technická a organizační opatření, která slouží k zabezpečení osobních údajů před nepřípustným zpracováním, jejich zničením či ztrátou:
 1. k osobním údajům oznamovatele, jakož i k osobním údajům případných třetích osob uvedených v oznámení, bude mít přístup pouze Příslušná osoba s výjimkou situací, kdy je zpřístupnění osobních údajů vyžadováno příslušnými právními předpisy v souvislosti s šetřeními a řízeními probíhajícími na základě oznámení oznamovatele,
 2. osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému zajištěném přístupovými hesly a antivirovými a jinými nástroji ochrany proti neoprávněnému přístupu třetích osob,
 3. osobní údaje ve fyzické podobě budou uchovávány na k tomu určených místech v uzamykatelných úložištích mimo běžnou dostupnost jiných osob než Příslušné osoby,
 4. po uplynutí nezbytně nutné doby zpracování osobních údajů nebudou osobní údaje dále uchovávány ani jiným způsobem zpracovávány.
7.2. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v příloze této Informace.

 

8. EXTERNÍ OZNÁMENÍ PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
8.1. Oznamovatel, který z jakéhokoliv důvodu nechce učinit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti dle výše uvedených pravidel, je oprávněn učinit oznámení prostřednictvím externího oznamovacího kanálu zřízeného Ministerstvem spravedlnosti prostřednictvím následujícího odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

9. OZNÁMENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KONCERNOVÉHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU SKUPINY ROCA
9.1. Oznamovatel, který z jakéhokoliv důvodu nechce učinit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti ani prostřednictvím externího oznamovacího kanálu zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, je oprávněn učinit oznámení prostřednictvím koncernového oznamovacího systému skupiny ROCA. Tento koncernový oznamovací systém je provozován na úrovni skupiny ROCA a neřídí se zákonem o ochraně oznamovatelů ani pravidly uvedenými v této Informaci. Pravidla oznamování prostřednictvím koncernového oznamovacího systému skupiny ROCA jsou dostupná přímo v prostředí koncernového oznamovacího kanálu. Tento oznamovací systém je dostupný na následujícím odkazu: https://rocagroup.whispli.com/lp/speakup?locale=cs/ nebo pod následujícím QR kódem.

 


 

Příloha: Informace o zpracování osobních údajů